AliButy.pl

0,00 zł
Czółenka damskie Sergio Leone 200 cz mic
Szybki podgląd
100,00 zł
Czółenka damskie Sergio Leone 1457 gold bł
Szybki podgląd
86,00 zł
Półbuty mokasyny damskie skóra Filippo 3334 BE
Szybki podgląd
185,00 zł
Botki damskie Filippo 3109 BK
Szybki podgląd
205,00 zł
Sandały damskie Sergio Leone 1151/1155 cz
Szybki podgląd
91,00 zł 81,90 zł
Botki trapery Timberki damskie Sergio Leone 50892 NB
Szybki podgląd
124,00 zł 93,00 zł
Czółenka damskie Sergio Leone 1457 red tejus
Szybki podgląd
89,00 zł 84,55 zł
Półbuty damskie koturn Wishot 094 cz
Szybki podgląd
79,90 zł 67,92 zł
Sandały damskie Sergio Leone 812 sv
Szybki podgląd
108,00 zł 86,41 zł
Półbuty damskie Vinceza 20189 FU PRZECENA r40
Szybki podgląd
155,00 zł 139,51 zł
Sandały damskie koturn Sergio Leone 328 beż r36 (PRZECENA)
Szybki podgląd
98,00 zł 90,16 zł
Czółenka damskie Sergio Leone 10046 czarne
Szybki podgląd
83,00 zł 78,85 zł
Czółenka damskie Sergio Leone 1459 róż błyszczący
Szybki podgląd
88,00 zł 79,21 zł
Statystyki
Produktów: 570
Kategorii: 41
Odwiedzin: 1393446

Regulamin

Regulamin z 25.05.2018r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AliButy.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Alibuty.pl;

4. Sklep internetowy AliButy.pl – serwis internetowy dostępny pod www.alibuty.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FHU Jarosław Hupka z siedzibą przy ulicy Wodnej 4, 44-240 Żory a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

8. Polityka Prywatności na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Sprzedający -  Firma Handlowo Usługowa Jarosław Hupka z siedzibą przy ulicy Wodnej 4, 44-240 Żory: wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej Prowadzonej Przez Prezydenta Miasta Żory pod nr 13654/2005; NIP: PL642-209-68-99, REGON: 272312326

11. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.alibuty.pl

2.2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze sklepu internetowego AliButy.pl zgodnie z jego przeznaczeniem

2.3. Sklep internetowy AliButy.pl, działający pod adresem www.alibuty.pl, prowadzony jest przez FHU Jarosław Hupka z siedzibą przy ulicy Wodnej 4, 44-240 Żory, NIP: PL642-209-68-99, REGON: 272312326 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.alibuty.pl .

2.7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.9. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, za pomocą : e-mail: alibuty.pl@wp.pl, telefon: +48 603040482, listownie na adres pocztowy Sprzedającego.

2.10. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu internetowego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego

2.11. Informacja o cenie podawana na stronie www.alibuty.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 8 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. FHU Jarosław Hupka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez FHU Jarosław Hupka za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię FHU Jarosław Hupka

3.2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody FHU Jarosław Hupka.

3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla FHU Jarosław Hupka

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.5. Warunkiem korzystania z usług AliButy.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.alibuty.pl, dokonać wyboru Towaru, jego kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FHU Jarosław Hupka Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu z zachowaniem zasad Polityki Prywatności.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Po otrzymaniu ww. wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów, poprzez przyjęcie przez Sprzedającego oferty, o której mowa powyżej oraz następuje początek realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i Polityką Preywatności.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:

- przesyłką kurierską

- przesyłką pocztową

- paczkomatami InPost

Koszty dostawy wyszczególnione są na stronie głownej sklepu AliButy.pl, dodatkowo zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Na termin realizacji dostawy składa się:

- czas wysyłki produktu do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy lub wybraniu płatności za pobraniem
  i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki

- czas dostawy firmy przewozowej, który wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez sklep Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.alibuty.pl .

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia (paragonu) lub faktury VAT.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%), cła oraz wszelkie inne składniki, ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 42 1140 2004 0000 3702 3088 4193- mBank (każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 2 dni po potwierdzeniu przez sklep AliButy.pl dostepności towaru dokonać przelewu na dane:
FHU Jarosław Hupka  Żory
nr konta: 42 1140 2004 0000 3702 3088 4193
tytuł płatności: nr zamówienia

d.) płacąc kurierowi przy odbiorze przesyłki.


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia oraz na Formularzu zwrotu - odstąpienia jaki przekazywany jest wraz z Towarem do Klienta Zwrot należy wysyłać na adres  

FHU Jarosław Hupka
(AliButy)

ul.Wodna 4
44-240 Żory

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wzajemny zwrot świadczeń nastąpi w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia.

7.4. Zwracany przez Klienta Towar nie może nosić śladów użytkowania i powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.6. Formularz oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu dostępny jest pod linkiem: pobierz formularz, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Skorzystanie przez Klienta z formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwiać skorzystanie z prawa odstąpienia.

7.7. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podany przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.

7.8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Przed zgłoszeniem reklamacji klient ma możliwość zapoznania się z warunkami reklamacji obuwia, znajdującymi się w zakładce : Reklamacja obuwia .Zakładka dostępna jest na stronie głównej sklepu internetowego AliButy.pl.

8.1. FHU Jarosław Hupka jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, mozna składać korzystając z formularza zgłoszenia reklamacyjnego. FHU Jarosław Hupka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego obuwia przez klienta na wskazany adres sprzedawcy, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3.FHU Jarosław Hupka  nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.4. Klient jeżeli Towar ma wadę, może: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

8.5. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. FHU Jarosław Hupka  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres e-mail: alibuty.pl@wp.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. FHU Jarosław Hupka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Polityka Prywatności

10.1 Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane powszechnie RODO. Szczegółowe informacje w zakładce "Polityka Prywatności" na stronie głównej sklepu.


XI. Postanowienia końcowe

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11,2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

...jest pusty

Sprzedaję na Allegro
e-Płatności


Operator kart płatniczych
PayPro SA
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.